ธุรกิจ

เปิดตำรา! รวมเรื่องที่คุณควรรู้ก่อนสมัครงานบัญชี

0

หากคุณคือคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะทำงานบัญชี แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไรดี เราสรุปข้อมูลที่น่าสนใจไว้ให้แล้ว! รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตำแหน่งบัญชี พร้อมเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณสมัครงานได้อย่างประสบความสำเร็จ ติดตามกันได้ในบทความนี้เลย

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘งานบัญชี

งานบัญชี เป็นงานที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทางการเงินขององค์กรหรือกิจการต่าง ๆ โดยผู้ที่ทำงานในตำแหน่งนี้ จะมีหน้าที่รวบรวม บันทึก วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานด้านบัญชีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

 • งานด้านบัญชีทั่วไป: มีหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินขององค์กรหรือกิจการต่าง ๆ เช่น รายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน เป็นต้น
 • งานด้านบัญชีเฉพาะทาง: มีหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินเฉพาะด้าน เช่น บัญชีภาษี บัญชีบริหาร บัญชีโรงงาน เป็นต้น

หน้าที่หลัก ๆ ของตำแหน่งงานบัญชี มีอะไรบ้าง?

 • บันทึกข้อมูลทางการเงิน บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน โดยใช้เอกสารทางการเงินต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบวางบิล เป็นต้น
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อหาแนวโน้มของรายได้ รายจ่าย และฐานะทางการเงินขององค์กรหรือกิจการ
 • จัดทำรายงานทางการเงิน เช่น งบการเงิน รายงานกำไรขาดทุน รายงานกระแสเงินสด เป็นต้น
 • ให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้บริหารขององค์กรหรือกิจการ

นอกจากนี้ งานบัญชียังเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งรัด เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และยังต้องมีการประสานงานกับเจ้าพนักงานสรรพากรอีกด้วย

ตัวอย่างตำแหน่งงานบัญชีที่น่าสนใจ

 • นักบัญชี: มีหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และจัดทำรายงานทางการเงิน
 • ผู้ช่วยนักบัญชี: มีหน้าที่ช่วยนักบัญชีในการบันทึกข้อมูลทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และจัดทำรายงานทางการเงิน
 • หัวหน้าฝ่ายบัญชี: มีหน้าที่ดูแลด้านบัญชีทั้งหมดขององค์กรหรือกิจการ
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี: มีหน้าที่บริหารจัดการด้านบัญชีทั้งหมดขององค์กรหรือกิจการ

อยากทำงานบัญชี ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

 • ทักษะด้านคณิตศาสตร์: เพื่อการบันทึกข้อมูลทางการเงินและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์: เพื่อการบันทึกข้อมูลทางการเงินและจัดทำรายงานทางการเงิน
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ: เพื่อการอ่านและทำความเข้าใจเอกสารทางการเงินที่เป็นภาษาอังกฤษ
 • ทักษะด้านการสื่อสาร: เพื่อการสื่อสารในการนำเสนอข้อมูลทางการเงินต่อผู้บริหาร และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปสัมภาษณ์งานบัญชี

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรที่สมัครงาน

ก่อนสมัครงานบัญชี ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรที่สมัครงานให้ดี โดยดูจากเว็บไซต์ของบริษัทหรือองค์กรนั้น ๆ และจดจำรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัท ประเภทธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงรายละเอียดของตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

 • เตรียมเอกสารประกอบการสมัครงานให้พร้อม

เอกสารประกอบการสมัครงานที่สำคัญ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว รูปถ่าย สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และใบขับขี่ (ถ้ามี) โดยควรตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยและครบถ้วนก่อนยื่นสมัครงาน

 • ฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์งาน

การสัมภาษณ์งานเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถและบุคลิกภาพของผู้สมัครงาน ดังนั้นเราจึงต้องฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์งานให้ดี และฝึกซ้อมตอบคำถามเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจก่อนไปสัมภาษณ์

 • แต่งกายให้เหมาะสม

การแต่งกายให้เหมาะสมเป็นสิ่งแรกที่ผู้สัมภาษณ์จะสังเกตเห็น ควรแต่งกายให้เรียบร้อยและสะอาดสะอ้าน เหมาะสมกับลักษณะงานและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ แสดงถึงความตั้งใจ และแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ

รวมเรื่องต้องรู้ก่อนตัดสินใจจองตั๋วเครื่องบินไปดานัง!

Previous article

5 ข้อดีของการซื้อประกันรถยนต์ระยะสั้น 30 วัน

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.